Talentendagen2004CarrièreindeWetenschap??GeefhetToevaleenKan

编者按:上个月,NextWave荷兰和荷兰研究理事会NWO举行了两次人才日,详细阐述了2003年前四个人才日的成功。在八个关于网络,职业规划和成功出版等主题的研讨会上,来自全国各地的约300名年轻研究人员提高了他们的可转移技能。

“Kijkeenswatminderoptegeneenhoogleraar。Jijhebthemmisschiennodig,maarjehebthemookietstebieden。“Datwaseenvandeadviezendiejongeonderzoekerstehorenkregen,vorigemaandopdeTalentendagen.Wiealnetwerkendopzoekgaatnaareenbaanindewetenschap,kanermaarbetervoorzorgendatdatontzagvoordewetenschappelijkehiërarchieverdwijnt。

DeTalentendagenvanScience"sNextWaveenNWOzijnalbijnaeentraditie。Afgelopen9月werdenzevoordederdemaalgehouden。Kennelijkvoorzienzeineenbehoefte,wantditjaar,op15en9September,trokkenzesamenzo“n280bezoekers.Diekondenzichondermeerlateninformerenoverwaarjeopmoetlettenbijhetaanvragenvaneensubsidie,hoejejeonderzoeksresultatenelkaarzit中的“超级学校”。

“Zoekeenniche,eenwetenschappelijkonderwerpwaaraanjouwnaamverbondenwordt”,zoluiddeeenvandeeersteadviezendiedeaanwezigen数据推荐是afkomstigvanprof.dr.BendeKruijff,ucherechtenvice-voorzittervanNWO的biochemicus.HijzelfhieldzichbezigmetnuclearNuclearResonance(NMR-)onderzoekenzagopeenavondietsopzijnschermwathijnognooiteerdergezienhasenwaarnaarhijooknietopzoekwas.Dattoevalbrachthemechterwelzijnniche。“Houdrekeningmethetonverwachte”,zobeslootDeKruijffzijnopeningstoespraakdanook。

MaarDeKruijff在andereomstandighedendanveel开始zijncarrièrejongeonderzoekersvannu:hijkonzelfskiezenuittweepostdoc-banen,位于牛津大学的斯坦福大学。Dat是eenluxewaarvandemeesteonderzoekersvannuslechtskunnendromen。Nietverwonderlijkdus,dateropbeideTalentendagenveelbelangstelling是netwerken的vooreenworkshop。想要在dewetenschap锄头kanjeaaneenleukebaan吗?Nietzeldenviavia。

“Dewereldisklein。通过kentiedereenelkaar”,hielddirecteurDickvanVlootenvannetwerkinstituutDiCuorededeelnemersaandeworkshopvoor。“Jezoektaltijddevriendvaneenvriend.Daaromkanhetookhelpenomveelverschillendesoortenvriendentehebben;diejengenjeinformatiediejenietzoukrijgenvanvriendendieinpreciesdezelfdekringenverkerenalsjijzelf.Alteverwegmoetjehet麻烦nietzoeken,想要keenvanmeerdandriewerkenniet。“

Kneus

VanVlootenzelf是ooitwerkzaamindeict-verkoop。Hijkreegechterschoongenoegvanaldiecongressenensymposiawaariedereennuttigecontactenleekteleggen,maarwaarhijzelfnooitiemandontmoette。Als“kneus”ophetgebiedvannetwerkenbesloothijsystematischuittezoekenwateensuccesvolnetwerkernupreciessuccesvolmaakt。Zijnconclusie:iedereenkannetwerken。“Hetgaatomhetinzettenvanbasalesocialevaardighedendieiedereenheeft”,zeihij。Hetdraaitomont-moeten,voegdehijdaaraantoe,ookindebetekenisvan:nietmoeten。“Alshetmoet,lukthetniet。Ganaarnetwerkbijeenkomsten遇见了dehouding:ikbenbenieuwd.Hethangtvervolgensafvanhetvalofjenuttigecontactenlegt,maarjemoethetvalweleenskansgeven。”

上一篇:爱购彩官网:中世纪瘟疫席卷撒哈拉以南非洲并证明人类在12000年前狩猎和屠杀巨型地面树懒的线索 下一篇:爱购彩官网:声名狼借的STAP干细胞研究退休工资

本文URL:http://www.yummiyo.com/wanbiao/guangnenbiao/201910/1096.html

Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。